حزب کارگر بریتانیا سرانجام تعریف جهانی یهودی‌ستیزی را تصویب کرد. در نشست اعضای این حزب، تلاش جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر برای تصویب این موضوع که نژادپرستانه توصیف کردن اسرائیل، سیاست‌های آن و شرایط تأسیسش نباید یهودی‌ستیزی تلقی شود، شکست خورد. برخی می‌گویند که بعضی رفتارهای خود جرمی کوربین و گفته‌های او در سال‌های اخیر، بر اساس تعریف تصویب شده در این حزب، می‌تواند یهودی‌ستیزی تلقی شود.