لوپز، که هوادارانش او را «جی-لو» مینامند، به همراه نامزدش، آلکس رودریگز، ستاره پیشین بسکتبال، و گروه اجرای خود وارد اسرائیل شد، و در طول یکساعت و چهل دقیقه اجرا در پارک «هایارکن» تل آویو، مردم را به همراه آهنگهای خود به پایکوبی واداشت.

جمعیت مشتاق که چندین بار شاهد بوقوع نپیوستن اجراهای او در اسرائیل بوده اند، این بار با شور زایدالوصف به برنامه آمدند، و همراه او هنگام اجرای «عشق، گران نیست»، و دیگر آهنگها بپا خاستند و ننشستند.

جی-لو در طول برنامه شش بار لباس عوض کرد، و چندین بار جمعیت را خطاب قرار داد و یکبار گفت «با سه چیز شوخی ندارم، خانواده، جشن، پول!».

در آخر برنامه دی.جی. از جمعیت خواست برای لوپز که تور تولد خود را در سراسر جهان برگزار میکند، «تولدت مبارک» بخوانند.

لوپز کنسرت را با عبارت «عاشقتونم!» به عبری به پایان برد.