(عکس: «پروژه پیروزی»)

دهها تن از کنشگران «پروژه پیروزی» جناح راست اسرائیل در اعتراض به آنچه سیاست ضعیف دولت اسرائیل در مقابله با تروریسم حماس و فلسطینیان نام می‌دهند، شبانه نام خیابان‌های اسرائیل را تغییر دادند. برای مثال، تابلو نام بلوار «روچیلد» به بلوار «اتاق پناهگاه امن» تغییر دادند. تابلو نام خیابان «راینز»، با ارجاع به رستورانی در اورشلیم، به «خیابان سبارو» تغییر کرد.

(عکس: «پروژه پیروزی»)