اسرائيل در فهرست «رقابت‌ قیمت‌های انجمن اقتصاد جهان» در ردیف یکی مانده به آخر قرار گرفت. ماده مربوط به آزمون رقابت قیمت‌ها، در همه-پرسی از ۱۴۰ کشور، هزینه‌ پرواز به اسرائیل، مالیات‌های‌ گمرکی، زمان اقامت در هتل‌ها و قیمت بنزین را بررسی می‌کند. در خصوص شفافیت بین المللی، و سهولت دریافت ویزای ورود به اسرائیل، اسرائیل در رده ۱۱۸ قرار گرفته و از فهرست دو سال پیش ۹ رده پایین افتاده است. بنا به این گزارش، خدمات گردشگری در اسرائیل گران اند، و برای گردشگران جذاب نیستند.